Wasze FIKI MIKI …

Organizatorem fotokonkursu jest firma Materacyk Sp. J.

Regulamin konkursu

I. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne.

II. W konkursie będą brały udział zdjęcia na których będzie widoczny produkt marki FIKIMIKI.

III. Zdjęcia można umieszczać:

1. Poprzez widoczny w menu konkursu formularz. Przesyłając zdjęcie i dane osobowe zgłaszającego akceptujesz również oświadczenie zawarte w treści formularza.

2. W formie tradycyjnej na adres:
Materacyk Sp. J. 62-020 Swarzędz, ul. Grunwaldzka 14 z dopiskiem na kopercie: ” K O N K U R S “.
wraz z danymi osobowymi zgłaszającego (adres, email, telefon) i oświadczeniem o treści:
“Posiadam pełne prawa autorskie do przesłanego utworu fotograficznego i zgodę osób uwidocznionych na zdjęciu do użycia ich wizerunku w zakresie określonym niniejszym Regulaminem Konkursu”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji Konkursu,organizowanego przez firmę Materacyk Sp. J. na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, w tym do podania do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w ogłoszeniu o wynikach Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).””

IV. Do zdjęcia można dołączyc krótki opis.

V. Nadesłanie zdjęcia i danych osobowych oznacza również akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielenie zgody

na przeniesienie na Materacyk Sp. J. wynagrodzenia pełni majątkowych praw autorskich na wszelkich polach eksploatacji występujących na dzień przesłania zdjęcia na Konkurs oraz bezpłatnego przetwarzania tych zdjęć w celach marketingowych.

VI. Firma Materacyk Sp. J. nie zwraca nadesłanych materiałów.

VII. Konkurs będzie trwał od lipca 2012 r. do odwołania.

VIII. Autorów wszystkich zamieszczonych w galerii zdjęć nagrodzimy poduszką “Mały Podróżnik”.

IX. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową na podany adres, na koszt firmy Materacyk Sp. J.